About
Các gi?i d?u bóng dá hàng d?u trên th? gi?i du?c tìm th?y ? Pháp. Ngu?i hâm m? có th? tr?i nghi?m nh?ng tr?n c?u hay nh?t ? b?t c? dâu ngay t?i dây. Còn b?n thì sao? B?n s? không th? tránh kh?i nh?ng tin t?c m?i nh?t liên quan d?n bóng dá Pháp trong 24h t?i n?u là ngu?i yêu thích trò choi này. Ngu?i hâm m? cung có th? truy c?p bóng dá s? d? c?p nh?t nh?ng tin t?c bóng dá m?i nh?t.
Neymar du?c ban lãnh d?o PSG yêu c?u tìm nhà m?i sau mùa gi?i 2021–22 vì PSG cung không m?n mà v?i vi?c gi? chân anh. Neymar th?c t? dã dua ra hai l?i d? ngh? r?i d?i ch? sân Parc des Princes nhung d?u b? t? ch?i. V?n d?ng viên 30 tu?i s? k?t thúc chuy?n luu di?n c?a mình t?i th? dô hùng vi c?a nu?c Pháp …

Ngoài ra, Neymar ki?m du?c kho?ng 90 tri?u euro hàng nam, kém m?t chút so v?i các siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, theo t?p chí Forbes. Tuy nhiên, Kylian Mbappe s? vu?t qua anh d? tr? thành c?u th? du?c tr? luong cao nh?t th? gi?i tính d?n ngày 1 tháng 7. Và dó cung có th? là m?t trong nhi?u d?ng l?c khi?n Neymar mu?n d?t áo ra di. Ðu?c ban t?ng tính cách và kh?i tài s?n "k?ch xù" g?m siêu xe và phi co riêng, rõ ràng Neymar không còn b?n tâm d?n bóng dá.

Ch? t?ch Nasser Al-Khelaifi dã tuyên b? vào tu?n tru?c: “Ði?u tôi có th? nói v?i các b?n là chúng tôi d? doán t?t c? các c?u th? s? làm t?t hon mùa tru?c.
Ch? s? h?u Qatar nh?n ra r?ng h? c?n ph?i thay d?i sau nhi?u tr?n thua ? Champions League, và bán Neymar là bu?c d?u tiên trong quá trình dó. Ð? bi?t thêm v? neymar và bóng dá s?
C?p nh?t tin t?c tr?c tuy?n… b?n có th? truy c?p trang web c?a chúng tôi: https://bongdaso.online
Comments
Issues with this site? Let us know.