About
Két S?t Xu?t Kh?u M? US.WELKO Ch?ng Ð?p Khoan Phá.
Két S?t Ð?m B?o An Toàn Cho Tài S?n Gia Ðình & Doanh Nghi?p
? Két S?t Xu?t Kh?u M? v?i t?m thép dày 14mm ch?ng d?p khoan phá d?m b?o ch?c ch?n, an toàn cho các tài li?u quan tr?ng, ti?n b?c, n? trang, v?t d?ng quý giá. Phòng khi h?a ho?n ho?c tr?m c?p, quý khách có th? yên tâm l?a ch?n và hài lòng khi s? s?ng két s?t xu?t kh?u M?.
? Két s?t WELKO cao c?p xu?t kh?u M? du?c thi?t k? và ch? t?o ch?c ch?n nh?m b?o v? tài s?n m?t cách an toàn tuy?t d?i V?i kh? nang ch?ng cháy lên d?n 1.200°C trong su?t 2 gi?.
? Két B?c Xu?t Kh?u M? du?c c?u t?o b?i thép dày 14mm siêu cu?ng, v?ng ch?c ch?ng phá c?a ho?c thân két, ch?ng va d?p t?t. M?t khoá có t?m Inox ch?ng khoan c?t h? th?ng khoá. Có nhi?u v? trí d? s?p x?p các khay di d?ng nh?m chia két thành các t?ng nh?, phù h?p v?i các kích c? c?a nh?ng v?t d?ng c?n luu tr?.
? Két s?t du?c s? d?ng công ngh? son vân bông, dây là m?t trong nh?ng công ngh? son hi?n d?i. V?i màu s?c n?i vân l?ch lãm theo h? màu tiêu chu?n c?a Châu Âu. V?i công ngh? này két s? du?c ph? b?i các l?p son d?u, dày và bóng m?n, ch?ng g? và d?c bi?t r?t b?n màu theo th?i gian. ? l?p son lót dùng các lo?i son chuyên d?ng cho tàu thu? nên có kh? nang ch?ng m?n t?t, phù h?p cho các vùng ven bi?n.
? Két S?t du?c s?n xu?t theo tiêu chu?n Châu Âu và quy trình qu?n lý h? th?ng ch?t lu?ng ISO 9001:2015 do SGS t? ch?c ch?ng nh?n Th?y S? c?p và ch?ng nh?n môi tru?ng s?n ph?n ISO 14001:2015 Do t? ch?c ch?ng nh?n Úc c?p . V?i khóa chìa du?c s?n xu?t t?i Ð?c, có ch?ng nh?n xu?t x? và ch?ng nh?n an toàn theo tiêu chu?n Châu Âu VDS do Ð?c c?p, h? th?ng khoá s? (khoá co) du?c s?n xu?t t?i Ðài Loan theo tiêu chu?n Hà Lan.

? Két s?t trang b? h? th?ng mã khoá an toàn v?i các công ngh? cao.

Ví d? nhu dòng két s?t di?n t? s? d?ng h? th?ng mã khoá di?n t? cao c?p. Két s?t vân tay trang b? h? th?ng sinh tr?c h?c vân tay d? m? khoá.

? Các h? th?ng mã khoá hi?n d?i giúp d?m b?o an toàn cho s?n ph?m và thu?n ti?n cho ngu?i s? d?ng.

két s?t van phòng cao c?pket sat van phong khoa van tay
C?u trúc c?a s?n ph?m két s?t siêu b?n ra sao
? Thông thu?ng s?n ph?m két s?t s? du?c c?u trúc v?i các thành ph?n: v? két du?c làm b?ng thép siêu cu?ng 14mm, b? m?t du?c son v?i công ngh? son tinh di?n giúp két b?n và d?p. Các s?n ph?m khoá két thu?ng du?c trang b? bên trên m?t c?a ngoài c?a két d? s? d?ng d? dàng.

? Bên trong thân két du?c trang b? v?i hèm khoá và các ch?t an toàn du?c làm v?i ch?t li?u thép siêu cu?ng l?c. Các ch?t khoá an toàn này d?m b?o cho két du?c dóng kín khi khoá.

V?i các dòng két s?t ch?ng cháy thì du?c ch?a bên trong thân két và ru?t két là h?p ch?t ch?ng cháy. Các h?p ch?t này d?m b?o nhi?t d? không làm ?nh hu?ng d?n ph?n bên trong c?a thân két.

? C?u trúc c?a két s?t an toàn thu?ng du?c dánh giá qua ch?t li?u làm thân két, công ngh? làm két. các dòng s?n ph?m du?c dúc d?p qua máy công nghi?p thu?ng có ch?t lu?ng t?t hon nhi?u so v?i các dòng s?n ph?m du?c c?t t?m và hàn nhi?t.

? S?n ph?m két s?t gia dình hi?n nay du?c trang b? v?i nh?ng tính nang an toàn cao c?p. Ðây là l?a ch?n d?m b?o an toàn cho tài s?n v?i giá thành phù h?p.

? V?i các ti?n ích nhu m? khoá an toàn nhanh chóng, t? khoá khi dóng c?a két. H? th?ng mã khoá t? d?ng dóng khi sai m?t kh?u nhi?u l?n. ket sat gia dinh hi?n nay là l?a ch?n dem d?n cho các gia dình s? yên tâm tuy?t d?i.

Lý do b?n nên mua két s?t gia dình
? Khi s? h?u m?t chi?c két s?t gia dình trong nhà, b?n s? hoàn toàn yên tâm trong vi?c c?t gi? tài s?n. B?i, nh?ng lo?i két s?t chính hãng thu?ng du?c làm t? các ch?t li?u cao c?p, nó có kh? nang ch?ng l?i du?c m?i hình th?c c?y phá. Ch? có ngu?i s? d?ng m?i bi?t du?c m?t mã c?a két s?t cung nhu chìa khóa ph? d? m? nó ra. Vì th?, s? không m?t k? tr?m nào có th? l?y di tài s?n c?a b?n.

ket sat xuat khau sentry welko

? Ð?c bi?t, v?i các s?n ph?m két s?t du?c l?p h? th?ng báo d?ng, khi có tr?m vào nhà và c? c?y ho?c m? khóa, chuông s? t? d?ng reo lên d? ch? nhà bi?t d? có cách x? lý k?p th?i.

? Thêm n?a, vi?c luu gi? tài li?u ho?c ti?n b?c trong két s?t, giúp chúng luôn du?c s?p x?p m?t cách c?n th?n, g?n gàng, và b?n có th? d? dàng tìm th?y m?i khi c?n t?i. Ð?c bi?t là không b? l?n hay xáo tr?n vào nh?ng món d? khác, không b? m?i m?t, gián chu?t t?n công, làm hu h?i nh?ng tài s?n quý giá trong gia dình b?n.

? Hay trong tru?ng h?p không may g?p h?a ho?n, n?u không có két s?t, gi?y t?, ti?n b?c quan tr?ng s? d?ng tru?c nguy co b? thiêu r?i. Th? nhung, s? h?u m?t chi?c két s?t b?n s? hoàn toàn yên tâm, b?i nó có kh? nang ch?u nóng m?nh m? v?i nhi?t d? hon 1000 d? C liên t?c trong vòng 2h d?ng h?. Nó luôn du?c xem là ngu?i hùng trong b?t k? gia dình nào.Nhà máy s?n xu?t và cung c?p két s?t uy tín trên th? tru?ng.

KÉT S?T NGÂN HÀNG

Công Ty C? Ph?n Thi?t B? V?t Tu Ngân Hàng Và An Toàn Kho Qu? Vi?t Nam
? Ði?n tho?i van phòng: 024 33705382 - VP2: 024 33947067 - VP3: 024 33947069
? Nhà máy s?n xu?t: Khu Công Ngh? Cao Láng Hoà L?c
? ketsatcaocap.vn
? Email: Ketsatchongchay@gmail.com
? Hotline Nhà Máy S?n Xu?t: 098 2770404

Chi Nhánh T?ng Kho Két S?t: T?i TP H? Chí Minh
? Co S? 1: 364/13 Tho?i Ng?c H?u, Phu?ng Phú Th?nh, Qu?n Tân Phú TP H? Chí Minh
? Co S? 2: 147 Tru?ng Chinh, Phu?ng 12, Qu?n Tân Bình
? Hotline Qu?n Lý T?ng Kho Két S?t t?i TP HCM: 098 2770404
?? N?u b?n còn khó khan trong vi?c l?a ch?n Két S?t Xu?t Kh?u , Két S?t Gia Ðình, Két B?c, Két S?t Doanh Nghi?p, Két S?t. B?n hãy g?i cho chúng tôi d? có du?c s? tu v?n t?t nh?t. Nhà Cung C?p Két S?t Xu?t Xu?t Kh?u WELKO Safes s? d?ng ch?t li?u thép cao c?p ch?ng d?p khoan phá, s?n xu?t t? m? t?ng chi ti?t cùng quy trình ki?m tra ch?t lu?ng d?m b?o d? cho ra s?n ph?m t?t nh?t d?n tay khách hàng. Ð?n v?i chúng tôi b?n s? du?c hu?ng nh?ng d?ch v? h?u mãi, d?ch v? b?o hành chính hãng dài h?n, chúng tôi d?m b?o mang d?n cho quý khách d?ch v? chu dáo nh?t, quý khách s? du?c tu v?n t?n tình, dua ra gi?i pháp t?i uu nh?t cho v?n d? b?o v? tài s?n. Vui lòng liên h? v?i chúng tôi qua Hotline Toàn Qu?c: 098 2770404, d?i ngu nhân viên giàu kinh nghi?m s? tu v?n t?n tình cùng d?i ngu k? su s? dua ra phuong án phù h?p v?i m?c dích s? d?ng c?a t?ng khách hàng. Giao hàng chu dáo t?n tình và mi?n phí v?n chuy?n t?n noi theo yêu c?u. Két S?t Xu?t Kh?u M? WELKO Safe US68 luôn dem d?n nh?ng s?n ph?m t?t nh?t cho ngu?i tiêu dùng và làm hài lòng khách hàng. Ð?n v?i chúng tôi b?n s? có nh?ng th? b?n c?n!
Comments
Issues with this site? Let us know.