About
Công ty TNHH Macca Coffee Vi?t Nam, g?i t?t là MaPhe, du?c thành l?p vào tháng 9/2023. Chúng tôi mang d?n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m nông s?n ch?t lu?ng cao t? Macca nhu: H?t Macca, D?u Macca và s?n ph?m t? Coffee bao g?m H?t Coffee rang tay, B?t Coffee rang tay v?i phuong châm “An toàn, thiên nhiên và nguyên ch?t”.
Ð?a ch?: 65 Thôn Ea Chiêu, Ea Tân, Krông Nang, Buôn Mê Thu?t, Ð?k L?k
Phone: +84342134175
Website: https://maphe.vn
Email: maphecorp@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/maccacoffeevietnam/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQEOY9eKSCXY2u_BJWQzC2Q
Maps: https://www.google.com/maps?cid=3314381582386358808
#maccacoffeevietnam #maccavietnam #coffeevietnam #hatmacca #hatmaccatachvo #hatmaccanutvo #nhanmacca #hatmaccataynguyen
Comments
Issues with this site? Let us know.