About
Tôi là Vu Liên T?ng, sinh nam 1992, tôi dã có nhi?u nam kinh nghi?m soi kèo, d? doán k?t qu? bóng dá. Cách dây nhi?u nam tôi dã t?ng là chuyên gia phân tích các tr?n d?u bóng dá cho nh?ng nhà dài uy tín nhu K+, FPT, VTC...
B?ng nhi?u nam kinh nghi?m, hi?n nay tôi dã d?u quân cho website Bongdalu - Trang di?n dàn tr?c tuy?n t? s? và cung c?p thông tin liên quan d?n bóng dá hàng d?u t?i Vi?t Nam. Bongdalu là di?n bàn bóng dá uy tín, dông d?o thành viên tham gia và ho?t d?ng c?c k? sôi n?i.
T?i Bongdalu, t?t c? các thông tin xoay quanh tr?n d?u nhu t? l? kèo, l?ch thi d?u, k?t qu?, b?ng x?p h?ng bóng dá c?a các gi?i d?u nhu Ngo?i h?ng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Champions League, Euro d?u du?c c?p nh?t m?t cách liên t?c, chính xác.
Hãy tham gia và d?ng hành cùng v?i Bongdalu d? dón nh?n và chia s? nh?ng thông tin bóng dá trong nu?c và qu?c t? m?i ngày nhé.
Thông tin liên h? Bongdalu:
Email: vulientong@gmail.com
Website: https://bongdalu.social/
Address: S? 30, Phu?ng 6, Gò V?p, TP H? Chí Minh, Vi?t Nam
Phone: 0982292368
Social:
– Twitter: https://twitter.com/vulientong
– Pinterest: https://www.pinterest.com/vulientong/
Scoop.it: https://www.scoop.it/u/v-lien-t-ng
– Reddit: https://www.reddit.com/user/vulientong/
– Linkein: https://www.linkedin.com/in/vulientong/
– Facebook: https://www.facebook.com/vulientong/
– Behance: https://www.behance.net/vulientong
– Medium: https://medium.com/@vulientong
– Aboutme: https://about.me/vulientong/
– Tumblr: https://vulientong.tumblr.com/
– Issuu: https://issuu.com/vulientong
– 500px: https://500px.com/p/vulientong
– Flipboard: https://flipboard.com/@vulientong
– Gab: https://gab.com/vulientong
– Linkhay: https://linkhay.com/u/vulientong
– Trello: https://trello.com/u/vulientong/activity
– Muckrack: https://muckrack.com/vulientong
– Youtube: https://www.youtube.com/@vulientong
– Quora: https://fr.quora.com/profile/Vulientong
– Mixcloud: https://www.mixcloud.com/vulientong/
Hastag: #vulientong #bongdalu #bongdalufun #bongdalusocial #tysobongda #tysotructuyen #tylekeo
Comments
Issues with this site? Let us know.