About
VI?N NGHIÊN C?U PHÁT TRI?N CH?NG NH?N TOÀN C?U cung c?p d?ch v? ch?ng nh?n các tiêu chu?n ISO nhu ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 20000-1 và nhi?u tiêu chu?n ch?ng nh?n ISO khác. Ngoài ra, Global Cert .DRI còn cung c?p các d?ch v? dánh giá v? vi?c tuân th? các quy d?nh và tiêu chu?n s?n ph?m khác nhau, ch?ng h?n nhu CE Marking, RoHS và REACH, FDA, Halal,
Website: https://chungnhantoancau.vn
S? di?n tho?i: 0904889859 - 0988359999
Ð?a ch?: DVTM T3 Tòa A1, Chung cu Greenpark, S? 1 Tr?n Th? Ð?, Kim Mã, Hoàng Mai, Hà N?i 100000
#chungnhantoancau #viennghiencuuphattrienchungnhantoancau #globalcertdri
Comments
Issues with this site? Let us know.