About
Bongdalu Bio là kênh tr?c ti?p bóng dá phát sóng d?c quy?n các gi?i d?u l?n trên th? gi?i nhu gi?i Cup C1, World Cup, Euro, La Liga,... Cung c?p k?t qu? nhanh kèm t? l? kèo h?p d?n.
#bongdalu #bongdalubio #tylekeobongdalu #tructiepbongda #bongdatructuyen
Thông tin chi ti?t:
Tên doanh nghi?p: Bongdalu
Website: https://bongdalu.bio/
Ð?a ch?: 610 Ð. Nguy?n Van C?, Ng?c Lâm, Long Biên, Hà N?i, Vi?t Nam
Email: bongdalubio@gmail.com
Phone: 0352347696
Comments
Issues with this site? Let us know.