About
Chao mung ban den voi Dung cu nong nghiep Thanh Dat - dia chi tin cay cho nhung giai phap doc dao va hieu qua trong linh vuc nong nghiep. Chung toi tu hao la doi tac dang tin cay cua nhung nguoi nong dan va nguoi trong cay tren khap noi, mang den nhung san pham va dich vu hang dau giup toi uu hoa nang suat va chat luong san pham.
Voi tam huyet va kinh nghiem nhieu nam trong nganh, Dung cu nong nghiep Thanh Dat da khong ngung no luc de nghien cuu, phat trien va cung cap cac giai phap nong nghiep tien tien nhat. Dac biet, chung toi tu hao la nha cung cap hang dau ve tui boc trai cay Anh Duong - mot cong cu khong the thieu cho viec bao ve trai cay khoi cac yeu to moi truong co the gay hai. San pham chat luong cao cua chung toi giup bao ve trai cay khoi sau benh, tao moi truong on dinh cho su phat trien va giup gia tang gia tri thuong pham.
Ngoai ra, Dung cu nong nghiep Thanh Dat con cung cap cac loai dung cu chat luong khac nhu keo cat canh tren cao va keo hai qua tren cao, giup nguoi nong dan tiep can nhung qua trai o do cao ma truoc day rat kho khan. Nho vao su linh hoat va hieu qua cua cac dung cu nay, viec cham soc va thu hoach tro nen de dang hon bao gio het.
Chung toi cung tu hao la nguon cung cap uy tin cho cac loai cay giong buoi dien, dam bao rang ban se co nhung cay con chat luong va phat trien khoe manh. Qua buoi dien chinh goc cung la mot trong nhung san pham dac biet ma chung toi mang den, cam ket ve nguon goc va chat luong tot nhat.
Hay de Dung cu nong nghiep Thanh Dat tro thanh nguoi ban dong hanh dang tin cay tren hanh trinh nong nghiep cua ban. Chung toi cam ket mang den su hai long toi da thong qua san pham va dich vu xuat sac, giup ban thuc day nang suat va thanh cong ben vung trong nganh nong nghiep.
Dia chi : so 12 ngach 23/70, ngo 23 duong Duc Dien, Phuong Phuc Dien, Bac Tu Liem, Ha Noi
Phone : 0976432466
Email : vthanhthuy1234565@gmail.com
Website :
https://bandungculamvuon.com/
https://www.facebook.com/keocatcanhtrencao5m
https://www.pinterest.com/bandungculamvuon/
https://www.linkedin.com/in/bandungculamvuon/
https://twitter.com/dungcuthanhdat
https://www.flickr.com/people/bandungculamvuon/
https://gab.com/bandungculamvuon
https://www.scoop.it/u/dung-cu-nong-nghiep-thanh-dat
https://www.instapaper.com/p/dungculamvuon
https://flipboard.com/@dngcnngnghi2frc/d-ng-c-n-ng-nghi-p-th-nh-t-71k248uqy
https://www.diigo.com/profile/bandungculamvuon
https://bandungculamvuon.blogspot.com/
Comments
Issues with this site? Let us know.