About
Duy Anh, m?t chuyên gia v?i hon 10 nam kinh nghi?m trong ngành ph? ki?n ô tô, là ch? doanh nghi?p Bulbtek Vi?t Nam. V?i ki?n th?c sâu r?ng và ni?m dam mê mãnh li?t v?i linh v?c này, anh dã và dang d?n d?t Bulbtek tr? thành m?t trong nh?ng doanh nghi?p hàng d?u cung c?p các s?n ph?m tang sáng ô tô ch?t lu?ng cao t?i th? tru?ng Vi?t Nam.
https://www.facebook.com/duy.anh.1272
02 B?c Son, C?m L?, Ðà N?ng
#duyanhoto #laoduymexe #bulbtekvietnam
Comments
Issues with this site? Let us know.