About
Tr?i qua g?n 100 nam thành l?p và phát tri?n, Hafele dã vuon mình tr? thành thuong hi?u
d?n d?u v? thi?t b? nhà b?p, ph? ki?n n?i th?t và h? th?ng khóa di?n t?. Hi?n t?p doàn dã s? h?u 37 công ty con và phân ph?i s?n ph?m d?n hon 150 qu?c gia trên th? gi?i.
Trong s? d? n?i b?t là dòng máy hút mùi Hafele luôn du?c ngu?i tiêu dùng yêu thích và ua chu?ng.
Các dòng máy hút mùi c?a hãng Hafele có thi?t k? da d?ng, hi?n d?i g?m ki?u áp tu?ng, âm t? và d?o chi?u. Cung c?p cho khách hàng nhi?u s? l?a ch?n phù h?p v?i thi?t k? nhà b?p và nhu c?u s? d?ng.
Xem chi ti?t s?n ph?m máy hút mùi Hafele t?i Website: https://abbaka.com.vn/may-hut-mui-hafele/
S? 180 Hoàng Qu?c Vi?t - C?u Gi?y
0913 790 409
hutmuihafele@hotmail.com
#bep #thiet_bi_gia_dung #may_hut_mui #may_hut_mui_hafele #abbaka
Comments
Issues with this site? Let us know.