About
Gia ke sieu thi Hanatech la don vi uy tin so 1 tren thi truong Viet Nam hien nay trong linh vuc san xuat – cung ung – van chuyen va lap dat tron goi cac dong san pham gia ke trung bay phuc vu moi nhu cau cua khach hang tren toan quoc.
Voi nha may san xuat hien dai day chuyen cong nghe hien dai nhap khau tu Chau Au. Hanatech chung toi cam ket mang toi cho quy khach nhung dong san pham chat luong nhat, ben dep nhat, mang tinh tham my cao, dong thoi co the dap ung moi nhu cau ve thiet ke gia ke cua khach hang.
Hien nay Hanatech dang mang toi giai phap trung bay hang hoa cho khach hang trong nhung linh vuc nhu:
Gia ke sieu thi trung bay hang
Gia ke sat V lo da nang
Gia ke kho trung tai ke cong nghiep ke tai nang
Cung cap phu kien thiet bi sieu thi
Voi doi ngu nhan vien tu van gioi va doi ngu ky thuat giau kinh nghiem. Hanatech tu tin mang toi giai phap gia ke trung bay toi uu nhat cho moi mo hinh kinh doanh cua quy khach, dac biet, den voi Hanatech quy khach co the hoan toan yen tam ve:
- Chat luong san pham cao
- Bao hanh san pham 5 nam
- Ho tro van chuyen va lap dat tan noi
- Tu van – bao gia – do – khao sat mat bang MIEN PHI
- MIEN PHI thiet ke mo hinh gia ke trung bay 2D – 3D
- Nhan setup tron goi mat bang cua hang mo hinh kinh doanh
- Uu dai khuyen mai giam gia qua tang lien tuc
Hay lien he ngay voi Hanatech de duoc tu van tot nhat nhe
So dien thoai: 0369124565
Dia chi: 68A 81 Phan Dang Luu, Long Binh Tan, Thanh pho Bien Hoa, Dong Nai
Website: https://kesieuthimiennam.com/
https://www.facebook.com/giakesieuthidn/
https://www.linkedin.com/in/kesieuthimiennam/
https://www.pinterest.com/kesieuthimiennam/
https://twitter.com/kehanatechdn
https://www.reddit.com/user/kesieuthihanatech1
https://www.twitch.tv/kesieuthihanatech1
https://starity.hu/profil/406928-kesieuthimiennam/
https://kesieuthikesieuthi.website3.me/
https://www.balatarin.com/users/kestmiennam
https://digitaltibetan.win/wiki/User:Kesieuthimiennam
https://inkbunny.net/kesieuthimiennam
https://roomstyler.com/users/kesieuthimiennam
https://morguefile.com/creative/kesieuthimiennam
https://py.checkio.org/class/kesieuthimiennam/
https://brewwiki.win/wiki/User:Kesieuthimiennam
https://artmight.com/user/profile/3143637
Comments
Issues with this site? Let us know.