About
Nha khoa Flora chuyên cung c?p các d?ch v?: Ði?u tr? cu?i h? l?i, Tr?ng rang Implant, Ni?ng rang, B?c rang s? và Dán s? veneer. B?n có th? s? d?ng m?i d?ch v?, ti?n hành các bu?c ki?m tra, ch?p CT mà không c?n m?t th?i gian và công s?c d? di chuy?n d?n 1 d?a ch? th? 3. M?i trang thi?t b? hi?n d?i, c?n thi?t d?u du?c trang b? d?y d? ngay t?i Flora. Nha khoa Flora luôn uu tiên tr?i nghi?m c?a khách hàng, th? hi?n s? chuyên nghi?p, d? uy tín trong t?ng d?ch v?.
Website: https://nhakhoaflora.com/
Công Ty: CÔNG TY C? PH?N FLORA DENTAL CARE
Ð?a Ch?: 257 - 259 Nguy?n Ðình Chi?u, P.5, Q. 3, Tp. HCM
Phone : 028 7305 8999
Tags: nhakhoa, nhakhoaflora
Comments
Issues with this site? Let us know.