About
Liên minh OKVIP là t?p doàn truy?n thông gi?i trí tr?c tuy?n l?n m?nh, có quy mô toàn c?u, du?c thành l?p vào nam 2016. Noi dây OKVIP cung c?p da d?ng các s?n ph?m game online hàng d?u th? gi?i. Liên minh cam k?t b?o m?t tuy?t d?i và s?n sàng h? tr? 24/7.
Thông tin nhà cái:
Thuong hi?u: OKVIP
SÐT: 0877840675
Email: 3okvipsite@gmail.com
Ð?a ch?: 19 Vành Ðai Hùng Vuong, Phu?ng 6, Sóc Trang, Vi?t Nam
Hastag: #3okvipsite #3okvip #okvip #lienminhokvip
Website: https://3okvip.site/
Comments
Issues with this site? Let us know.