About
Tên tôi là Phi Ti?u Ð?c nam nay tôi 32 tu?i, t? nh? dã có ni?m dam mê v?i th? thao, d?c bi?t là bóng dá và có tài l? là ch?p ?nh và quay phim siêu d?p. Sau khi t?t nghi?p ngành Quay phim t?i tru?ng Ð?i h?c Sân kh?u Ði?n ?nh TP. HCM tôi dã r?t may m?n khi du?c làm vi?c t?i nh?ng kênh truy?n hình th? thao l?n nhu K+, VTV, VTC v?i nhi?m v? quay video c?a các tr?n d?u. Nh? công vi?c này, tôi dã du?c di nhi?u noi, ghi l?i nhi?u kho?nh kh?c d?p trong các tr?n d?u, tích luy du?c thêm nhi?u kinh nghi?m quý báu hon cho b?n thân. Hi?n t?i, tôi dang d?m nh?n v? trí cameraman t?i Cakhia TV - chuyên trang xem bóng dá tr?c tuy?n full HD hàng d?u hi?n nay trên n?n t?ng internet. B?n có th? tìm ki?m và xem b?t c? tr?n d?u nào t?i Cakhia TV mà b?n yêu thích hoàn toàn mi?n phí. Cakhia TV còn c?p nh?t thêm chuyên m?c tin t?c, thu?ng xuyên dua nh?ng tin liên quan d?n bóng dá nhu l?ch thi d?u, link xem tr?c ti?p, thông tin tru?c tr?n d?u, video highlight, t? l? kèo... d? ngu?i xem có th? d? dàng n?m b?t. Hãy d?ng hành cùng Cà Kh?a TV ngay hôm nay d? tr?i nghi?m và t?n hu?ng nh?ng kho?nh kh?c d?nh cao c?a bóng dá!
Thông tin liên h? cá nhân:
Ð?a ch?: 212/36 Ðu?ng Hòa Hung, Phu?ng 12, Qu?n 10, H? Chí Minh
Website: https://cakhiad.tv/
Gmail: phitieuduc@gmail.com
Social:
- Reddit: https://www.reddit.com/user/phitieuduc
- Issuu: https://issuu.com/phitieuduc
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phitieuduc
- Scoopit: https://www.scoop.it/u/phitieuduc
- Pinterest: https://www.pinterest.com/phitieuduc
- Twitter: https://twitter.com/phitieuduc
- Facebook: https://facebook.com/phitieuduc
- Medium: https://medium.com/@phitieuduc
- Vimeo: https://vimeo.com/phitieuduc
- About: https://about.me/phitieuduc
- Flickr: https://www.flickr.com/people/phitieuduc
- Hatena: https://profile.hatena.ne.jp/phitieuduc
- Livejournal: https://phitieuduc.livejournal.com/
- Tumblr: https://www.tumblr.com/phitieuduc

Hastag: #phitieuduc #cameraman#cakhia #cakhiatv #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen
Comments
Issues with this site? Let us know.