About
Phong Hugo là nhà sáng l?p tài ba c?a m?t trong nh?ng nhà cái hàng d?u trong ngành cá cu?c tr?c tuy?n. V?i t?m nhìn chi?n lu?c và kinh nghi?m phong phú, ông dã xây d?ng công ty t? nh?ng ngày d?u và bi?n nó tr? thành thuong hi?u uy tín trên th? tru?ng.
Thông tin b?n thân:
H? và tên: Nguy?n Nam Phong
Ngày sinh: 15/02/1982
H?c v?n: Ð?i h?c Bách Khoa Hà N?i m?t ngôi tru?ng danh giá quy t? toàn ngu?i gi?i.
Email: phonghugonhandinhbongda@gmail.com
Ð?a ch? hi?n t?i: Anh khá kín ti?ng trong vi?c d?i tu, ch? ? c?a anh không du?c công khai.
Khái quát thông tin cá nhân c?a nhà lãnh d?o tài ba này cho ngu?i hâm m?
Thông tin liên h?:
Website: https://nhandinhbongda99.com/phong-hugo/
Email: contact.phonghugoceo@gmail.com
Hotline: 0988569856
Ð?a ch?: 575/U4 Ð. Nguy?n Tri Phuong, Phu?ng 14, Qu?n 10, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
#phonghugo #phonghugo_ceo #phonghugo_nhandinhbongda #sang_lap_phonghugo
https://www.facebook.com/phonghugoceo/
https://x.com/phonghugoceo
https://www.youtube.com/@phonghugoceo
https://www.linkedin.com/in/phonghugoceo/
https://www.pinterest.com/phonghugoceo/
https://vimeo.com/phonghugoceo
https://globalcatalog.com/phonghugo.vn
https://portfolium.com/phonghugoceo
https://qooh.me/phonghugoceo
https://velog.io/@phonghugoceo/about
https://www.chordie.com/forum/profile.php?id=1978047
Comments
Issues with this site? Let us know.