About
"Telfor là thu?c di?u tr? tri?u ch?ng viêm mui d? ?ng và m? day mãn tính c?a DHG Pharma. Telfor ch?a Fexofenadine - kháng histamin th? h? 2 - ít gây bu?n ng?, s?n xu?t trên dây chuy?n d?t chu?n Japan GMP.
Website: https://telfor.vn/
https://twitter.com/telforvn_
https://www.facebook.com/Telfor.DHGPharma
https://www.youtube.com/@telfor3500
Add: 288 Bis Nguy?n Van C?, P. An Hòa, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Tho
Hotline: (0292). 3891433 - 3890802
Email: telforvn1@gmail.com
#telfor #telforvn #telfor60 #telfor120 #telfor180"
Comments
Issues with this site? Let us know.