About
V?i nhi?u nam kinh nghi?m trong ngành, S?t Thép L?c Thiên dã tr? thành di?m d?n cho nhu c?u thép ?ng m? k?m c?a nhi?u d?i tác. Bên c?nh s?n ph?m ch?t lu?ng, công ty còn nh?n du?c dánh giá tích c?c v? s? ph?c v? t?n tình, chuyên nghi?p và t?n tâm c?a chuyên viên tu v?n t? ngu?i tiêu dùng.
Công Ty TNHH S?t Thép L?c Thiên, thành l?p t? nam 2002, là nhà cung c?p thép ?ng m? k?m nói riêng và t?t c? các lo?i v?t li?u s?t thép nói chung v?i giá c? c?nh tranh.
Giám d?c di?u hành, thông qua cam k?t v? ch?t lu?ng, uy tín và trách nhi?m, công ty dã xây d?ng du?c m?i quan h? b?n v?ng v?i khách hàng và d?i tác.
Nhà cung c?p thép ?ng (tròn, vuông, h?p) các thuong hi?u Hòa Phát, Hoa Sen
S?t Thép L?c Thiên là nhà cung c?p và phân ph?i chuyên nghi?p các dòng s?n ph?m ?ng thép tròn m? k?m, s?t h?p (vuông, ch? nh?t) m? k?m nhúng nóng và ?ng den, t? các thuong hi?u n?i ti?ng nhu ?ng thép Hòa Phát, VinaOne, Vi?t Ð?c, SeAH... v?i báo giá thép ?ng chính hãng c?nh tranh, c?p nh?t hàng ngày, s?n ph?m d?y d? quy cách, ch?ng lo?i, dáp ?ng t?t c? nhu c?u c?a khách hàng.
Ngoài ra công ty S?t Thép L?c Thiên chúng tôi còn cung c?p các v?t li?u s?t thép khác nhu thép t?m, tôn t?m, ?ng thép dúc, s?t d?c, thép hình ch? U I V H, các s?n ph?m ?ng inox, và các ph? ki?n ren, ph? ki?n hàn.
V?i s?n ph?m da d?ng và d?ch v? ch?t lu?ng, công ty hu?ng t?i là m?t trong nh?ng công ty trong ngành mang d?n cho khách hàng các gi?i pháp v? thép ?ng, thép h?p toàn di?n, ch?t lu?ng và hi?u qu?.
S?t Thép L?c Thiên du?c xem nhu m?t trong nh?ng l?a ch?n trong linh v?c cung c?p thép ?ng m? k?m nh? nh?ng l?i th? c?nh tranh. M?t trong nh?ng cam k?t n?i b?t nh?t c?a công ty là cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng t?t v?i giá c? h?p lý. Bên c?nh dó, công ty còn s? h?u s? da d?ng trong danh m?c s?n ph?m thép ?ng, có kh? nang th?a mãn nhu c?u và k? v?ng c?a h?u h?t khách hàng.
S?n ph?m s?t thép c?a công ty có ngu?n g?c, ch?ng ch? xu?t x? CO/CQ d?y d? t? nhà s?n xu?t. Khách hàng có quy?n ki?m tra và dánh giá ch?t lu?ng s?n ph?m và các gi?y t? di kèm tru?c khi thanh toán.
S?t Thép L?c Thiên không ch? chú tr?ng d?n ch?t lu?ng s?n ph?m mà còn t?p trung vào ch?t lu?ng d?ch v?. Ð?i ngu nhân viên giàu kinh nghi?m, nhi?t tình c?a công ty luôn s?n sàng h? tr? khách hàng ch?n l?a s?n ph?m phù h?p và v?n chuy?n don hàng d?n tay khách nhanh chóng nh?t.
Báo giá thép ?ng, thép h?p các lo?i S?t Thép L?c Thiên m?i và chính xác nh?t
Th? tru?ng thép h?p, s?t ?ng luôn có s? bi?n d?i không ng?ng v? giá c?, ngu?i tiêu dùng ph?i thu?ng xuyên c?p nh?t d? d?i m?t v?i s? thay d?i. S? bi?n d?ng không ?n d?nh này ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau nhu tình hình chi?n tranh, s? tang giá c?a nguyên li?u d?u vào, chi phí s?n xu?t, s? tang gi?m b?t thu?ng trong nhu c?u tiêu dùng…
Trên th? tru?ng hi?n nay, khách hàng có th? th?y s? xu?t hi?n c?a r?t nhi?u b?ng giá thép s?t v?i nh?ng thông tin da d?ng. Tuy nhiên, c?n ph?i luu ý r?ng giá c? du?c công khai hóa trên th? tru?ng ch? nên du?c s? d?ng nhu m?t công c? tham kh?o, ch? không ph?i là m?t k?t lu?n giá cu?i cùng.
Do dó, khi có nhu c?u c?n du?c bi?t báo giá thép ?ng tròn, h?p, vuông chính xác t?i S?t Thép L?c Thiên, công ty khuy?n ngh? khách hàng nên liên h? tr?c ti?p v?i nhà cung c?p. B?ng cách này, khách hàng s? nh?n du?c báo giá s?n ph?m nhanh chóng t? dó có th? dua ra quy?t d?nh mua hàng m?t cách thông minh và ch?c ch?n hon.
Thông tin liên h? Công Ty TNHH S?t Thép L?c Thiên
Ð?a ch?: s? 16/ 108B, Kp. 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, T?nh Ð?ng Nai.
Ði?n tho?i: 0945 906 363
Fax: 0251 3912 932
Mã s? thu?: 3600536006
Email: tailocthien@gmail.com
Website: satthepbienhoa.vn
Comments
Issues with this site? Let us know.