About
Trong ngành d?ch v? ?m th?c, vi?c duy trì và b?o du?ng các thi?t b? b?p và bar là vô cùng quan tr?ng d? d?m b?o ho?t d?ng suôn s? và hi?u su?t t?i uu c?a nhà hàng. V?i các thi?t b? ph?c t?p trong nhà hàng c?a b?n, vi?c chúng ho?t d?ng m?t cách hi?u qu? là chìa khóa cho s? thành công c?a m?i doanh nghi?p. Ð? giúp quý khách hàng ti?t ki?m th?i gian và công s?c trong vi?c b?o du?ng và s?a ch?a các thi?t b? b?p và bar, VMT t? hào gi?i thi?u d?ch v? s?a ch?a t?n noi chuyên nghi?p và dáng tin c?y.

Ð?i ngu k? thu?t viên giàu kinh nghi?m và chuyên nghi?p.
D?ch v? t?n noi, linh ho?t và ti?n l?i.
S? d?ng linh ki?n chính hãng và công ngh? tiên ti?n.
B?o hành dài h?n cho các d?ch v? s?a ch?a.
Ð?a ch?: 33 Cao Th?ng, Phu?ng 3, Qu?n 3, Thành Ph? H? Chí Minh
Hotline: 0338500186
Website: https://vominhtrung.com/
Comments
Issues with this site? Let us know.