About
Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam là m?t trung tâm giáo d?c uy tín du?c thành l?p vào nam 2020. Trung tâm chuyên dào t?o các ch?ng ch? ti?ng Anh, tin h?c và các ch?ng ch? chuyên môn. V?i d?i ngu giáo viên giàu kinh nghi?m và nhi?t huy?t, trung tâm cam k?t mang d?n cho h?c viên nh?ng khóa h?c ch?t lu?ng cao, giúp h?c viên thi d?t ch?ng ch? trong th?i gian ng?n nh?t.

Ðào t?o da d?ng ch?ng ch?

Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam dào t?o da d?ng các ch?ng ch? ti?ng Anh, tin h?c và các ch?ng ch? chuyên môn, bao g?m:

Ch?ng ch? ti?ng Anh: Vstep, Aptis, Cefr, Toefl itp, Toeic
Ch?ng ch? tin h?c: Theo thông tu 03
Ch?ng ch? chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh d?o c?p phòng, nghi?p v? su ph?m, ch?c danh ngh? nghi?p
Ðào t?o tr?ng tâm, h? tr? t?i da

Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam áp d?ng phuong pháp dào t?o tr?ng tâm, giúp h?c viên n?m v?ng ki?n th?c và k? nang c?n thi?t d? thi d?t ch?ng ch?. Bên c?nh dó, trung tâm cung h? tr? h?c viên t?i da trong quá trình h?c t?p và ôn luy?n, bao g?m:

L?ch h?c linh ho?t, phù h?p v?i nhi?u d?i tu?ng h?c viên
Giáo viên nhi?t tình, giàu kinh nghi?m
Tài li?u h?c t?p d?y d?, c?p nh?t
H? tr? gi?i dáp th?c m?c 24/7
Ð?i tu?ng h?c viên

Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam là d?a ch? uy tín cho các d?i tu?ng h?c viên sau:

Sinh viên, công ch?c, viên ch?c
Ngu?i di làm c?n ch?ng ch? d? lên luong, lên ch?c, t?t nghi?p
H? tr? cho d?n khi h?c viên thi d?t

Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam cam k?t h? tr? h?c viên cho d?n khi h?c viên thi d?t ch?ng ch?. N?u h?c viên không d?t ch?ng ch? trong k? thi d?u tiên, trung tâm s? h? tr? h?c viên ôn luy?n l?i mi?n phí.

V?i nh?ng uu di?m vu?t tr?i trên, Trung tâm luy?n thi Vstep Vi?t Nam t? tin là d?a ch? tin c?y giúp h?c viên thi d?t ch?ng ch? trong th?i gian ng?n nh?t.

Thông tin chi ti?t vui lòng tham kh?o t?i
website: https://chungchitienganhtinhoc.net/
Add: 5/1 Ph?m Van B?ch,Yên Hoà, C?u Gi?y, Hà N?i
Email: vstepvietnam@gmail.com
Hotline: 0968 560 903

https://www.facebook.com/vstepvietnamedu/
https://twitter.com/vstepvietnam
https://www.pinterest.com/vstepvietnam/
https://www.youtube.com/channel/UCTE4mmKZl-ZRNTP9IKrAV2w
https://www.linkedin.com/in/vstepvietnam/
Comments
Issues with this site? Let us know.